Gradinita cu program prelungit

Dumbrava Minunata Giurgiu

Noutati

SITUATIA VACCINARII


personalului didactic si nedidactic
de la GPP "DUMBRAVA MINUNATA",
din data de 31 oct. 2021

  • TOTAL ANGAJATI : 27
  • VACCINATI : 12
  • PONDEREA personalului vaccinat raportat la nr. angajatilor : 44,44%


Grădinița online

Toată lumea știe că școlile, grădinițele și tot ce înseamnă instituții de educație sunt închise datorită acestui virus care ne acaparează din ce în ce mai mult. Suntem siguri că vom reuși să trecem peste această încercare, dar totodata suntem conștienți că socializarea nu trebuie să lipsească în această perioada.

Grădinița noastră este alături de copii și familiile acestora chiar și pe perioada pandemiei. Considerăm că este nevoie să ținem legătura atât cu cei mici, cât și cu părinții acestora în aceste momente grele pe care le trăim cu toții. Doamnele educatoare ale grădiniței noastre realizează activități online cu ajutorul mai multor mijloace de socializare și diferite aplicații care ajută la comunicarea scrisă, dar și verbală.

Mai jos vă vom lăsa o serie de activități pe care le puteți desfășura împreună cu preșcolarii, jocuri de mișcare, de creație, fișe și multe altele.

Doamnele educatoare Prună Mădălina și Oprea Petruța vă pun la dispoziție o serie de activități realizate cu ajutorul părinților în această perioadă:

· Activitate practic-gospodărească

Este foarte important să implicați copiii în tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru dezvoltarea lor. De altfel, îi responsabilizați, îi ajutați să se simtă speciali și să înțeleagă munca dumneavoastră. În acest mod, îi țineți ocupați și petreceți timp cu ei. Exemple: salată de fruce, gogoși, pizza, activități de curățenie etc.

· Campania – totul va fi bine!

La indrumarea doamnelor educatoare, părinții împreună cu prichindeii au realizat un curcubeu și un scurt video cu un mic mesaj de încurajare.


https://www.facebook.com/100534814719568/videos/2953853901327929/?modal=admin_todo_tour

· Ziua Mondială a Apei

Grupa prichindeii împreună cu părinții au sărbătorit Ziuna Mondială a Apei. Fiecare copil a realizat un desen și un scurt mesaj video despre importanța apei

https://www.facebook.com/100534814719568/videos/626771444721083/

 

Doamnele educatoare Bucur Ștefania și Cristea Florentina desfășoară activități online  împreuna cu preșcolarii grupei  -,, Gargarite". Temele sunt diverse, preșcolarii extrem de receptivi:


Recomandarea doamnelor educatoare Geantă Mirella și Penescu Filofteia:

Exercițiile din cadrul activităților de educație fizică conferă un echilibru între solicitările intelectuale din cadrul programului zilnic și recreere,reconfortarea necesară particularităților de vârstă. Preșcolarii iubesc mișcarea, de aceea educația fizică este importantă pentru dezvoltarea ,formarea și educarea lor.

https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&feature=share&fbclid=IwAR0Bxwfm3lA7CuslAcePSEaH9z62JZc-IjGXkh8Fx8MYsFMqk_MGaVMB3cU

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0c1RE8FtdXP8rMelWOFl8bY8Vx912CcE91qD9GReUXE3JHj3wF4OvC-vo

------------------------------------------------------------------------------

Venituri brute realizate de catre personalul GRADINITA cu PP "Dumbrava Minunata", Giurgiu conform art. 33 din Legea 153/2017 salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice - SEPTEMBRIE 2019


BVC local pe anul 2019


Buget de venituri pe anul 2019
Buget de stat pe anul 2019


------------------------------------------------------------------------------

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019-2020

 

· cursurile anului școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie 2019

· durata anului școlar 2019-2020 este de 35 de săptămâni (169 de zile lucrătoare)

· semestrul I durează 15 săptămâni

· semestrul al II-lea are 20 săptămâni

Conform datelor publicate prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului școlar 2019-2020, elevii încep școala luni, 9 septembrie 2019. Calendarul anului școlar 2019-2020 pdf poate fi descărcat folosind unul dintre butoanele de mai sus. Elevii au programate mai multe perioade de vacanță în anul 2019-2020:

 

· vacanța pentru clasele din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar: 9 zile (26 octombrie - 3 noiembrie 2019)

· vacanța de iarnă: 23 de zile (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)

· vacanța de primăvară: 18 zile (4 – 21 aprilie 2020)

· vacanța de vară: (13 iunie - septembrie 2020)

 

------------------------------------------------------------------------------


ANUNT CONCURS

 

Grădiniţa cu Program Prelungit  Dumbrava Minunata Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor grupa învăţământ preşcolar (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exercițiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o nivelul studiilor: medii/generale;

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

o Disponibilitatea de lucru in doua schimburi

o Abilitati de lucru in echipa

o Afectivitatea fata de copii

o Calitati psihice necesare(spirit de observatie,rabdare,viteza de reactie,capacitatea de orientare in spatiu,capacitatea de comunicare)

o Capacitatea de organizare a munciisa aiba insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva

o Experienta anterioara constitue un avantaj in departajare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 24 noiembrie 2017 ora 11:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;

o 06 decembrie, ora 11:00: proba scrisa;

o 07 decembrie 2017, ora 11:00: proba practica.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de munca

8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie proba scrisa

1.O.M.S.nr.119/04.02.2014

2.H.G.1425/2006

3. O.M.S. nr.185/2003

5.Legea 53/2003

6. Fisa post ingrijitoare gradinita cu program prelungit –afisata pe site-ul gradinitei: www.dumbravaminunata.allfin.ro .

7.Alte intrebari legate de modul de rezolvare a unor situatii neprevazute in care salariatul trebuie sa ia decizii

DIRECTOR,                                                                              ADM. FINANCIAR,

TEMATICA

1.Curatenia,dezinfectia si dezinsectia spatiilor

2.Pericole grave si iminente de accidentare

3.Spalarea si dezinfectia pielii

4.Obligatiile salariatului

5.Obiectivele specifice ale activitatii de munca

6.Relatiile cu colegii,copiii,parintii si conducera unitatii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Str. 23 August nr.59, e-mail: dumbravaminunata_gr@yahoo.com, telefon 0246/211144,site-ul gradinitei www.dumbravaminunata.allfin.ro .


------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Director,

ELENA CEZAR

------------------------------------------------------------------------------

TABEL NOMINAL CU ANGAJAȚII UNITĂȚII

NR.CRT.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

1.

CEZAR M ELENA

DIRECTOR-PROF.PT. INV.PRESCOLAR

2.

PEIU SIMONA/ PRUNA MADALINA IONELA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

3.

OPREA D PETRUTA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

4.

CRISTEA FLORENTINA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

5.

CIOBANU V MONICA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

6.

BOTOROAGA D ELENA

EDUCATOARE

7.

LACATASU S ANA MARIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

8.

GEANTA D MIRELLA

EDUCATOARE

9.

PENESCU D FILOFTEIA

EDUCATOARE

10.

BUCUR S STEFANIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

11.

MIHAILA T MARIANA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

12.

ANDREI ALEXANDRA

EDUCATOARE

13.

BATRINACHE I IONELA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

14.

MIERLEA CRISTINA

EDUCATOARE

15.

TEODORESCU D NICULINA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

16.

BĂLĂNICĂ Ş.MARIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

17.

DEGERATU M.GEORGIANA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

18.

MARINESCU V.MIRELA ȘTEFANIA

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

19.

MACOVEI MARIA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

20.

OTOMEGA D.ILEANA

BUCATAREASA

21.

LASLO M.FLORICA

ÎNGRIJITOR

22.

PANA MARIANA

ÎNGRIJITOR

23.

PETRE N.MIHAELA

ÎNGRIJITOR

24.

COMAN DANIELA

ÎNGRIJITOR

25.

RADU RODICA

ÎNGRIJITOR

26.

ROȘU P.ROXANA CLARISA

ÎNGRIJITOR

27.

GUȚU C.STELUȚA

ÎNGRIJITOR

 

Director,

Prof. Cezar Elena
 


sugestii-dumbrava-minunata