Gradinita cu program prelungit

Dumbrava Minunata Giurgiu

NoutatiGrădinița online

Toată lumea știe că școlile, grădinițele și tot ce înseamnă instituții de educație sunt închise datorită acestui virus care ne acaparează din ce în ce mai mult. Suntem siguri că vom reuși să trecem peste această încercare, dar totodata suntem conștienți că socializarea nu trebuie să lipsească în această perioada.

Grădinița noastră este alături de copii și familiile acestora chiar și pe perioada pandemiei. Considerăm că este nevoie să ținem legătura atât cu cei mici, cât și cu părinții acestora în aceste momente grele pe care le trăim cu toții. Doamnele educatoare ale grădiniței noastre realizează activități online cu ajutorul mai multor mijloace de socializare și diferite aplicații care ajută la comunicarea scrisă, dar și verbală.

Mai jos vă vom lăsa o serie de activități pe care le puteți desfășura împreună cu preșcolarii, jocuri de mișcare, de creație, fișe și multe altele.

Doamnele educatoare Prună Mădălina și Oprea Petruța vă pun la dispoziție o serie de activități realizate cu ajutorul părinților în această perioadă:

· Activitate practic-gospodărească

Este foarte important să implicați copiii în tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru dezvoltarea lor. De altfel, îi responsabilizați, îi ajutați să se simtă speciali și să înțeleagă munca dumneavoastră. În acest mod, îi țineți ocupați și petreceți timp cu ei. Exemple: salată de fruce, gogoși, pizza, activități de curățenie etc.

· Campania – totul va fi bine!

La indrumarea doamnelor educatoare, părinții împreună cu prichindeii au realizat un curcubeu și un scurt video cu un mic mesaj de încurajare.


https://www.facebook.com/100534814719568/videos/2953853901327929/?modal=admin_todo_tour

· Ziua Mondială a Apei

Grupa prichindeii împreună cu părinții au sărbătorit Ziuna Mondială a Apei. Fiecare copil a realizat un desen și un scurt mesaj video despre importanța apei

https://www.facebook.com/100534814719568/videos/626771444721083/


Mai jos aveți o serie de fișe de lucru realizate de prof. Înv. Preșcolar Degeratu Georgiana pentru a vă ajuta în activitățile zilnice cu cei mici:Puzzle


Recomandări de fișe de lucru matematice de la doamna educatoare Mierlea Cristina:


Sursa: https://www.facebook.com/materialedidactice.jocuri/

Doamna educatoare Lăcătușu Ana- Maria recomandă software educaționale care ajută la învâțarea online:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.editura.edu.minunile.naturii&hl=ro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.editura.edu.minunile.naturii&hl=ro

https://online.fliphtml5.com/ujopf/elov/#p=19

https://www.qbebe.ro/coltul_cu_activitati/articole_3_-_5_ani

https://online.seterra.com/en/p/sebran


Doamnele educatoare Bucur Ștefania și Cristea Florentina desfășoară activități online  împreuna cu preșcolarii grupei  -,, Gargarite". Temele sunt diverse, preșcolarii extrem de receptivi:


Recomandarea doamnelor educatoare Geantă Mirella și Penescu Filofteia:

Exercițiile din cadrul activităților de educație fizică conferă un echilibru între solicitările intelectuale din cadrul programului zilnic și recreere,reconfortarea necesară particularităților de vârstă. Preșcolarii iubesc mișcarea, de aceea educația fizică este importantă pentru dezvoltarea ,formarea și educarea lor.

https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&feature=share&fbclid=IwAR0Bxwfm3lA7CuslAcePSEaH9z62JZc-IjGXkh8Fx8MYsFMqk_MGaVMB3cU

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0c1RE8FtdXP8rMelWOFl8bY8Vx912CcE91qD9GReUXE3JHj3wF4OvC-vo

------------------------------------------------------------------------------

Venituri brute realizate de catre personalul GRADINITA cu PP "Dumbrava Minunata", Giurgiu conform art. 33 din Legea 153/2017 salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice - SEPTEMBRIE 2019


BVC local pe anul 2019


Buget de venituri pe anul 2019
Buget de stat pe anul 2019


------------------------------------------------------------------------------

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019-2020

· cursurile anului școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie 2019

· durata anului școlar 2019-2020 este de 35 de săptămâni (169 de zile lucrătoare)

· semestrul I durează 15 săptămâni

· semestrul al II-lea are 20 săptămâni

Conform datelor publicate prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului școlar 2019-2020, elevii încep școala luni, 9 septembrie 2019. Calendarul anului școlar 2019-2020 pdf poate fi descărcat folosind unul dintre butoanele de mai sus. Elevii au programate mai multe perioade de vacanță în anul 2019-2020:

· vacanța pentru clasele din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar: 9 zile (26 octombrie - 3 noiembrie 2019)

· vacanța de iarnă: 23 de zile (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)

· vacanța de primăvară: 18 zile (4 – 21 aprilie 2020)

· vacanța de vară: (13 iunie - septembrie 2020)

 

------------------------------------------------------------------------------


ANUNT CONCURS

 

Grădiniţa cu Program Prelungit  Dumbrava Minunata Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor grupa învăţământ preşcolar (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exercițiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o nivelul studiilor: medii/generale;

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

o Disponibilitatea de lucru in doua schimburi

o Abilitati de lucru in echipa

o Afectivitatea fata de copii

o Calitati psihice necesare(spirit de observatie,rabdare,viteza de reactie,capacitatea de orientare in spatiu,capacitatea de comunicare)

o Capacitatea de organizare a munciisa aiba insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva

o Experienta anterioara constitue un avantaj in departajare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 24 noiembrie 2017 ora 11:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;

o 06 decembrie, ora 11:00: proba scrisa;

o 07 decembrie 2017, ora 11:00: proba practica.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de munca

8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie proba scrisa

1.O.M.S.nr.119/04.02.2014

2.H.G.1425/2006

3. O.M.S. nr.185/2003

5.Legea 53/2003

6. Fisa post ingrijitoare gradinita cu program prelungit –afisata pe site-ul gradinitei: www.dumbravaminunata.allfin.ro .

7.Alte intrebari legate de modul de rezolvare a unor situatii neprevazute in care salariatul trebuie sa ia decizii

DIRECTOR,                                                                              ADM. FINANCIAR,

TEMATICA

1.Curatenia,dezinfectia si dezinsectia spatiilor

2.Pericole grave si iminente de accidentare

3.Spalarea si dezinfectia pielii

4.Obligatiile salariatului

5.Obiectivele specifice ale activitatii de munca

6.Relatiile cu colegii,copiii,parintii si conducera unitatii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Str. 23 August nr.59, e-mail: dumbravaminunata_gr@yahoo.com, telefon 0246/211144,site-ul gradinitei www.dumbravaminunata.allfin.ro .


------------------------------------------------------------------------------

 

FIŞA POSTULUI

ÎNGRIJITOR

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Giurgiu

În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă, încheie prezenta fişă a postului de îngrijitor:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor

POZIŢIA ÎN COR: membru 531101

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ:sprijinirea procesului de îngrijire şi educare a copiilor între 3 şi 6 ani

COMPARTIMENTUL:nedidactic

NIVELUL POSTULUI:de execuţie

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: -.........................

NUMELE ŞI PRENUMELE: ...................................

1.RELAŢII DE MUNCĂ:

-Ierarhice: este subordonat directorului şi administratorului

-Colaborează: cu educatoarele şi cu întreg personalul unităţii

2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

a).Complexitatea postului:

-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;

-îngrijirea copiilor;

b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:

-afectivitate faţă de copii;

-empatie ;

-capacitatea de organizare a muncii;

c).Condiţiile fizice ale muncii:

-rezistenta la stres si efort fizic moderat;

3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:

-asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora;

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare;

4. SFERA DE RELAŢII:

a).Gradul de solicitare din partea unităţii:

-respectarea Regulamentului de ordine interioară;

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;

-efectuează controale medicale periodice.

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor:

-manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor;

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;

-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-să manifeste respect faţă de copilul preşcolar, care are nevoie de ocrotire , supraveghere, dragoste şi sensibilitate.

5.PROGRAMUL DE LUCRU:

- schimbul I:-: 06,30-14,30;

- schimbul II:-10-18

6.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:

Suprafaţa din următoarele spaţii:

- săli de grupă,

- holuri,

- vestiare,

- cabinet metodic,

- birouri;

- izolator si cabinet medical;

- grup sanitar copii şi adulţi,

- bloc alimentar

- curtea şi spaţiul din jurul grădiniţei,

- curţile de joacă,

- spaţiu verde din jurul grădiniţei,

SARCINI DE SERVICIU

a) GESTIONAREA BUNURILOR:

  1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de grupă, holuri, grup sanitar,  cămări, curte, spaţii de joacă şi răspunde de păstrarea lor;
  2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;
  3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, educatoarelor,  a tuturor persoanelor aflate în sala de grupă, holuri, vestiare şi holuri

(îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi, etc.)

b)EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI:

1.Aspirarea prafului;

2.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;

3.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;

4.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;

5. Curatenia si dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, oliţe, faianţă, gresie);

6.Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal);

7. Transporta mancarea  de la oficiu la sala de mese si o serveste in conditii igienice;

8.Inlocuieste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, lenjeria de pat si o transporta in conditii igienice la spalatorie;

9.Transporta la platforma de gunoi rezidurile alimentare si gunoiul;

10.Ajuta la spalarea veselei si a lenjeriei in lipsa personalului calificat;

11. Însoţeşte copiii la toaletă, la baie, la sala de mese şi dormitoare, în curtea de joacă, în excursii, plimbări;

12.Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte;

13.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;

14..Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea grădiniţei;

15.Asigură curăţenia în toată incinta grădiniţei;

16.Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit);

17.Respectă normele P.S.I.;

18.Aşterne şi aranjează paturile copiilor la culcare şi sculare;

19.Ajuta la imbracatul  şi dezbractul copiii la culcare şi sculare

20.Supraveghează copiii în lipsa educatoarei şi răspunde de securitatea acestora;

21.Supraveghează copiii în timpul somnului dacă este solicitată

22.Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii;

c. CONSERVAREA BUNURILOR:

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia;

PROGRAMUL ZILNIC

· 06,30-8.30- ştersul prafului în sălile de grupă, băi, vestiare, holuri şi cabinet metodic,

-primirea şi supravegherea copiilor până la sosirea educatoarelor;

- maturarea trotuarelor si curatenia curtii;

· 08.30-9.00- servitul mesei de dimineata al copiilor;

· 09.00-12-curăţenie curentă pe holuri, grupuri sanitare, însoţirea copiilor la baie, toaletă,în curte, excursii, plimbări,

-pregătirea sălii pentru servirea gustării,

-ştergerea măsuţelor după servirea gustării;

· 10,00 –masa de fructe si legume ;

· 12.00-12.30 servitul mesei copiilor;

· 12.30-13-pregătirea pătuţurilor pentru culcare şi aranjarea sălii de grupă, aerisirea sălilor;

· 13-13,30-imbrăcarea copiilor în pijama;

· 13.30.00-15,30-efectuarea curăţeniei pe holuri, grup sanitar,curte, trotuare;

· 15,30-16-îmbrăcarea copiilor, adunarea lenjeriei şi a pătuţurilor;

· 16-16,30-servit gustare ora 16.00 pentru copii;

· 17-18-        efectuarea curăţeniei în sălile de grupă, aspirarea tuturor spaţiilor,

· În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.

Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare.

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar din Fişa postului pentru  îngrijitor curăţenie

Director,

ELENA CEZAR

------------------------------------------------------------------------------

TABEL NOMINAL CU ANGAJAȚII UNITĂȚII

NR.CRT.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

1.

CEZAR M ELENA

DIRECTOR-PROF.PT. INV.PRESCOLAR

2.

PEIU SIMONA/ PRUNA MADALINA IONELA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

3.

OPREA D PETRUTA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

4.

CRISTEA FLORENTINA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

5.

CIOBANU V MONICA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

6.

BOTOROAGA D ELENA

EDUCATOARE

7.

LACATASU S ANA MARIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

8.

GEANTA D MIRELLA

EDUCATOARE

9.

PENESCU D FILOFTEIA

EDUCATOARE

10.

BUCUR S STEFANIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

11.

MIHAILA T MARIANA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

12.

ANDREI ALEXANDRA

EDUCATOARE

13.

BATRINACHE I IONELA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

14.

MIERLEA CRISTINA

EDUCATOARE

15.

TEODORESCU D NICULINA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

16.

BĂLĂNICĂ Ş.MARIA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

17.

DEGERATU M.GEORGIANA

PROF.PT. INV.PRESCOLAR

18.

MARINESCU V.MIRELA ȘTEFANIA

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

19.

MACOVEI MARIA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

20.

OTOMEGA D.ILEANA

BUCATAREASA

21.

LASLO M.FLORICA

ÎNGRIJITOR

22.

PANA MARIANA

ÎNGRIJITOR

23.

PETRE N.MIHAELA

ÎNGRIJITOR

24.

COMAN DANIELA

ÎNGRIJITOR

25.

RADU RODICA

ÎNGRIJITOR

26.

ROȘU P.ROXANA CLARISA

ÎNGRIJITOR

27.

GUȚU C.STELUȚA

ÎNGRIJITOR

Director,

Prof. Cezar Elena

 


sugestii-dumbrava-minunata